Utbildning

Vi skräddarsyr våra utbildningar utifrån era behov

Välj vilken form ni föredrar;

Ett unikt koncept med en föreläsningskväll på er förskola/skola och därefter uppföljande handledning för att ni ska få möjlighet att lyfta upp just ERA frågeställningar och få skräddarsydda verktyg för just ERA barn/elever

 1. En föreläsning innehållande praktiska övningar à två timmar. Sex separata handledningstillfällen à 90 min i grupper med 3-6 personer.
 2. Workshop under en eller två dagar.
 3. Inspirationsföreläsning à två timmar.

Välj innehåll;

Dyslexi samt läs- och skrivsvårigheter

 • Hur går läsning till?
 • Vad gör vi när det inte fungerar?
 • Olika lästekniker/lässtrategier
 • Hjälp till dyslektiker
 • Tekniska hjälpmedel
 • Förhållningssätt

NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Vad innebär NPF och hur gör vi för att möta dessa funktionsnedsättningar i vår verksamhet?

Särbegåvade elever

I England säger man att 5-10% av alla elever är särbegåvade, i Sverige finns det ingen forskning kring detta men troligen har vi lika många särbegåvade elever i Sverige.

Kursen syftar till att ge kunskap om särbegåvning och dess implikationer för den kognitiva, emotionella och sociala utvecklingen hos begåvade barn och ungdomar. Syftet med kursen är också att ge kännedom om identifiering, stödåtgärder och undervisningsarrangemang för begåvade barn och ungdomar.

Barn och språk

Specialpedagog Birgitta Granath
Hur utvecklar barn sitt språk och hur kan förskolan arbeta för att stimulera den språkliga utvecklingen?
Vilka anpassningar kan förskolan göra för att möta barn med språkstörning?
Föreläsningens tar upp
 • Barns typiska språkutveckling
 • Samspel och kommunikation
 • Förståelse
 • Begreppsbildning
 • Ordförråd
 • Olika språkliga funktioner
 • Hur kan vi på ett enkelt sätt stimulera de språkliga förmågorna?
 • Vad är viktigt att uppmärksamma i barns språkutveckling?
 • Vad innebär språkstörning/språklig sårbarhet?
 • Hur yttrar sig språklig sårbarhet för barn med autism och ADHD?
 • Hur kan vi i vardagen på ett enkelt sätt göra anpassningar för att underlätta för barn med språkstörning/språklig sårbarhet?

Autism och ADHD – Möjligheter och utmaningar
”Föreläsningen om Stina som inte leker med andra barn och Otto som det ofta blir konflikter kring”

Specialpedagog Kerstin Rahm Lundin och specialpedagog Liza Pettersson

 • Vad innebär diagnoserna Autism och ADHD?
 • Hur möter vi barn med dessa diagnoser?
 • Metoder och praktiska råd

Att leda en förskola genom tydlig kommunikation

Förskolechef Leena Brodin
Hur kan man utveckla ledarskap och samarbete i en pedagogisk verksamhet.
 • Hur implementera och skapa förväntningar
 • Ansvar och processer för hög kvalitet
 • Kommunikationens ansvarstrappa och spelregler
 • Samtalets olika delar

Ytterligare implementering direkt i organisationen
Deltagare i föreläsningarna har möjlighet att boka efterföljande handledning/konsultation för att ytterligare fördjupa och implementera de nya kunskaperna i den egna organisationen.
 • Kontakta gärna oss om ni har några frågor eller funderingar!