Utveckling

Barn/elevobservationer

Våra barn/elevobservationer ger er verktyg att hitta möjligheter att möta alla barn/elever och ge dem förutsättningar att utvecklas i sin fulla potential. Vi kommer ut till barnets/elevens naturliga miljö och gör observationer som vi sedan analyserar och skapar handlingsplaner utifrån. Utifrån handlingsplanerna handleder vi pedagogerna enskilt eller i grupp.  Handlingsplanerna blir ett effektivt verktyg som pedagoger och föräldrar kan samarbeta kring.

Vi hjälper även till med särskilda anpassningar, pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram och ansökningar om särskilt stöd.

Samspelsobservationer

Vi utför samspelsobservationer i den ordinarie verksamheten med syfte att hitta möjligheter för pedagoger att utvecklas i sin yrkesroll.

Samspelsobservationer leder till både professionell och personlig utveckling. Observationerna används som diskussions- och reflektionsunderlag i handledning av arbetslaget.

Samspelsobservationer är en läro- och upptäcktsprocess som främjar ett självständigt och flexibelt tänkande hos deltagarna.

Utbildningsplaner för professionell utveckling

Vill ni ha hjälp med att skapa en lärande organisation i ständig utveckling? Med Helen Timperleys forskning som grund hjälper vi er att synliggöra er organisations behov av utveckling och skapar utbildningsplaner för hela organisationen. För att möta behoven av utveckling har vi experter inom alla områden. Erfarna rektorer, förskolechefer, specialpedagoger med olika spetskompetenser, psykologer samt kuratorer.

Vi hjälper er att möta lärarnas behov av professionell utveckling i syfte att förbättra elevernas lärande.

  • Kontakta gärna oss om ni har några frågor eller funderingar!